Bibliography

דוד בן יוסף אבודרהם, פירוש הברכות והתפילות: אבודרהם השלם, ירושלים: דפוס התחיה, תשי”ט

אבודרהם

נהוראי בן סעדיה אזוביב, חכמת מסכן: והוא ספר קרוב”ץ שנהגו לאומרם הקהל הקדוש שבעיר ארג’יל יע”א, ליוורנו: תקל”ב [מהדורה שנייה בשם ‘חכמת המסכן’ ליוורנו תקנ”ג, ואח”כ כמה מהדורות בשם ‘קרובץ’ ליוורנו תרי”ב, שם תרכ”ה, שם תרס”ב].

אזוביב, חכמת מסכן

אורי ארליך, ‘לחקר נוסחה הקדום של תפילת העמידה – ברכת העבודה’, יוסף תבורי (עורך), מקומראן עד קהיר, ירושלים: אורחות, תשנ”ט, עמ’ יז-לח

ארליך, ברכת העבודה

דוד בן שלום ביטון, אזהרות לרבי שלמה אבן גבירול: על פי כתבי יד ודפוסים עם פרוש טעם ודעת – להסברת טעמי המצות, מעט דבש – לביאור המלים והעיון המובאים בחרוזי האזהרות, טעמו וראו – למצוא המקורות,  שנויי נוסחאות, ניו יורק: תש”ם

ביטון, אזהרות לרשב”ג

מנחם בן-ששון, יהודי סיציליה 825-1068: תעודות ומקורות. ירושלים: מכון בן-צבי, תשנ”א

בן-ששון, יהודי סיציליה

דוד בר-ששת, רבי יצחק בר ששת – הריב”ש: תולדותיו על רקע תולדות דורו ותרומתו והשפעתו בתחום ההלכה, ביתר עלית: תשע”ו

בר-ששת, הריב”ש

בנימין בר-תקוה, ‘קווים לצביונם של פיוטי האזהרות הקאטאלוניים לחגים במאה הי”ג’, בנימין בר תקוה ואפרים חזן (עורכים), מסורת הפיוט א, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשנ”ז, עמ’ 113-129

בר-תקוה, פיוטי האזהרות הקאטאלוניים

בנימין בר-תקוה, סוגות וסוגיות בפיוט הפרובנסלי והקטלוני, באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס”ט

בר-תקוה, סוגות וסוגיות

אהרן גבאי, ‘הנחת תפילין בחול המועד – מענה למאמר הרב משה שוחט’, האוצר גיליון ט”ז (סיון תשע”ח), עמ’ שסו-שעט

גבאי, הנחת תפילין

אהרן גבאי, ‘נוסח חתימת ברכת האירוסין’, מוריה שנה שלושים ושש, גיליון א-ג (שבט תשע”ח), עמ’ שמט-שסב

גבאי, חתימת ברכת האירוסין

יהודה הכהן (אהרן גבאי), ‘הצעת מיפוי ראשוני של נוסחי התפילה השונים’, ירושתנו, ספר שביעי (תשע”ד), עמ’ רנג-רנז

גבאי, מיפוי

אהרן גבאי, ‘משנת אלו דברים שאין להם שיעור וגירסאותיה’, קובץ בית אהרן וישראל קצ”ט (תשרי חשון תשע”ט), עמ’ קטז-קמא, פרק ח

גבאי, משנת אלו דברים

אליהו גיג’, זה השולחן: מנהגי ק”ק אלג’יר, אלג’יר: דפוס יעקב גיג, תרמ”ח-תרנ”ה

גיג’, זה השולחן

יונה דוד, שירי ר’ יצחק אבן גיאת: 1038-1089: יוצאים לאור על פי כתבי-יד ודפוסים: (מהדורה טנטאטיבית), ירושלים: עכשיו, תשמ”ח

דוד, שירי רי”צ גיאת

עמוס דודי, ‘מחזורי קטלוניה המנוקדים – בעיות המחקר שבכתבי-יד מתקופת ספרד הנוצרית’, קרית ספר סד, ג (תשנ”ב-תשנ”ג), עמ’ 1067-1076

דודי, מחזורי קטלוניה המנוקדים

עמוס דודי, ‘תרומתם של מחזורי קטלוניה להכרת המציאות הלשונית בקטלוניה בתקופה הנוצרית’, מחקרים בלשון ה-ו (תשנ”ב), עמ’ 443-463

דודי, מחזורי קטלוניה תרומתם

עמוס דודי, עיונים במסורת הלשון של יהודי ספרד לפני הגירוש, באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס”ג

דודי, עיונים

עמוס דודי, ‘מאפיינים בנוסח תפילות הקבע במנהגי קטלוניה ופרובנס’, רויטל רפאל-ויוונטה ושמואל רפאל-ויוונטה (עורכים), רבבות לאפרים, ירושלים: כרמל, תשע”ח, עמ’ 181-193

דודי, תפילות הקבע

ישראל דודסון, אוצר השירה והפיוט: מזמן חתימת כתבי הקדש עד ראשית תקופת ההשכלה, א-ד, ניו יורק: בית מדרש הרבנים דאמריקה, תרפ”ה-תרצ”ג

דודסון, אוצר השירה והפיוט

קרינה דוקס, תחליפים לשם ההוויה בכתבי יד עבריים מימי הביניים בעלי תאריך עד 1300 (עם תוספת לביזנטיון עד 1350 ותימן עד 1400), תפוצתם הכרונולוגית, האזורית והסגנונית, עבודת גמר (מ.א.), האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס”ג

דוקס, תחליפים לשם ההוויה

Dalia-Ruth Halperin, Illuminating in micrography. The Catalan Micrography Maḥzor. MS Heb 8°6527 in the National Library of Israel, Leiden: Brill, 2013

הלפרין, מיקרוגרפיה

נפתלי וידר, התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב, א-ב, ירושלים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשנ”ח

וידר, נוסח התפילה

שלמה מ. ד. ועקנין, ‘תשובות חכמי אלג’יר ותוניס בענין שינוי במנהג התפילה באלג’יר – מלפני כמאתים וחמישים שנה – כולל תשובה מאת הדיין רבי זרחיה מרעלי זצ”ל וחביריו משנת תקי”ט בערך שיוצאת לאור לראשונה מכת”י – עם מבוא והערות מאת שלמה מ. ד. ועקנין’, מקבציאל כרך ל”ט (סיון תשע”ג), עמ’ ל”ג-ק”ב

ועקנין, תשובות חכמי אלג’יר

נדיה זלדס, היהודים המתנצרים בסיציליה לפני ואחרי הגירוש (1460-1550), עבודת דוקטורט, אוניברסיטת תל-אביב, תשנ”ח

זלדס, היהודים המתנצרים בסיציליה

Nadia Zeldes, «Els jueus i conversos catalans a Sicília: migració, relacions culturals i conflicte social», Roser Salicrú i Lluch et. al. (eds.), Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives, Barcelona: Institut de Recerca en Cultures Medievals, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, 2015, pp. 455-466

זלדס, היהודים הקטלאנים בסיציליה

Nadia Zeldes, The former Jews of this kingdom: Sicilian converts after the expulsion, 1492-1516, Leiden: Brill, 2003

זלדס, היהודים לשעבר

Ariel Toaff, «The jewish communities of Catalonia, Aragon and Castile in 16th century Rome», Ariel Toaff, Simon Schwarzfuchs (eds.), The Mediterranean and the Jews. Banking, Finance and International Trade (XVI-XVIII centuries), Ramat Gan: Bar-Ilan University Press, 1989, pp. 259-270

טואף, קהילות קטלוניה

שלם יהלום, בין גירונה לנרבונה: אבני בניין ליצירת הרמב”ן, ירושלים: מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, תשע”ג

יהלום, בין גירונה לנרבונה

דב ירדן, שירי הקדש לרבי שלמה אבן גבירול: על פי כתבי יד ודפוסים עם פרוש, מקורות, גרסאות, מבוא, מפתחות, מלון ובבליוגרפיה, ירושלים: תשל”ז

ירדן, שירי הקדש לרשב”ג

יצחק לסט, ספר מגן אבות: להגנת מנהגי הקהילות העתיקות בפרובנס לר’ מנחם בן שלמה המאירי, ירושלים: מקור, תשל”ח

מגן אבות למאירי

אליהו רחמים זייני, פירוש על מסכת אבות: הוא החלק הרביעי מספר מגן אבות לרבנו שמעון בר צמח דוראן, ירושלים : ארז, תש”ס

מגן אבות לרשב”ץ

Isaac R. Molho, Recuerdos y reminicençias catalanas y aragonesas de Salonica a traverso la historia. Rehavia-Jerusalem 1951.

מולכו, זכרונות מסלוניקי

יצחק מרעלי, מחזור לימים נוראים כמנהג ק”ק אלגיר יע”א: מדבר ים, ליוורנו: ש’ בילפורטי, תשי”א

מרעלי, מחזור לימים נוראים

דוד סטבון, ‘עלי הדס: מחזור לראש השנה ויום הכפורים כפי מנהג ק”ק תונס, ובסופו קובץ פיוטים שונים’, קרית ספר (תשס”ו)

סטבון, עלי הדס

ישראל דוידזון ויששכר יואל, סידור רב סעדיה גאון, הדפסה ה, ירושלים: חברת מקיצי נרדמים, תשמ”ה

סידור רס”ג 

דניאל גולדשמידט, סדר רב עמרם גאון: ערוך ומוגה על פי כתבי יד ודפוסים עם השלמות, שנויי נוסחאות ומבוא, ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל”ב

סידור רע”ג

יעקב שור, ספר העתים: כולל פסקי הש”ס והלכות, גם חדושים ותשובות מהגאונים קדמונים – חברו … רבינו יהדה בר ברזילי אלברצלוני, קראקא: דפוס י’ פישער, תרס”ג

ספר העתים

שלמה זלמן חיים בן יצחק הלברשטם, ספר השטרות: עם הערות והגהות ומראה מקומות (יהודה בן ברזלי הברצלוני), ברלין: דפוס צבי הירש איטצקאווסקי, תרנ”ט

ספר השטרות

מאיר בן דוד הכהן המכונה וויענער, ספר שבט יהודה: חברו הר”ר שלמה בן וירגא, הנובר: ק’ רימפלער, תרט”ו

ספר שבט יהודה

אדוין סרוסי ואריק קרסנטי, ‘לחקר המוסיקה הליטורגית של יהודי אלג’יריה’, פעמים 91 (תשס”ב), עמ’ 31-50

סרוסי ועוד, יהודי אלג’יריה

יצחק שמואל עמנואל, גדולי שלוניקי לדורותם, תל אביב: דפוס א’ סטרוד ובניו, תרצ”ו

עמנואל, גדולי שלוניקי

Manuel Forcano, Els jueus catalans: la historia que mai no t’han explicat, Barcelona: Angle Editorial, 2014

פ’ורקאנו, היהודים הקטלאנים

Eduard Feliu, «La trama i l’ordit de la historia dels jueus a la Catalunya medieval», I Congrés per a l’estudi dels jueus en territori de llengua catalana. Barcelona: 2001, pp. 9-29

פ’יליאו, היסטוריה

Eduard Feliu, «Catalunya no era Sefarad – precisions metodològiques», La Catalunya jueva, Barcelona: 2002, pp. 25-35

פ’יליאו, קטלוניה

עזרא פליישר, תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן, ירושלים: הוצאת ספרים ע”ש מאגנס – האוניברסיטה העברית, תשע”ב

פליישר, תפילות הקבע בישראל

Idan Pérez, «The Testament of a Jewish woman named Baladre (1325). New contributions to the study of the Synagogues in Girona», Materia Giudaica 17-18 (2012-2013), pp. 229-247

פרץ, בלאדרי

Pilar Romeu-Ferré, «Va sortir el català amb la diàspora dels jueus de Catalunya el 1492?», Llengua & Literatura 25 (2015), pp. 51-72

רומיאו, הקטלאנית

עזרא שבט, ‘מקום המנהג בתורת הרמב”ן ובית מדרשו הקטלוני’, שנתון המשפט העברי יח-יט (תשנ”ב-תשנ”ד), עמ’ 439-453

שבט, המנהג בתורת הרמב”ן

Simon Schwarzfuchs, «La Catalogne et l’invention de Sefarad», Actes del I Congrés per a l’estudi dels jueus en territori de llengua catalana: Barcelona-Girona, del 15 al 17 d’octubre de 2001, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2004, pp. 185-208.

שוורצפוקס, קטלוניה

אברהם שושנה ויעקב שמואל שפיגל, תיקון חג הפסח: תפילות החג ופירושן, ההגדה ופירושה, הלכות ומנהגות – לתלמידי רבינו יונה וחכמי קטלוניה, ירושלים: מכון אופק, תשע”ח

שושנה ועוד, תיקון חג הפסח

חיים שירמן, שירים חדשים מן הגניזה: יוצאים לאור בצירוף מבואות חילופי גרסאות וביאורים, ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ”ו

שירמן, שירים חדשים

שמעון שרביט, מסכת אבות לדורותיה: מהדורה מדעית, מבואות ונספחים, ירושלים: מוסד ביאליק, מרכז בן יהודה לתולדות הלשון העברית, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס”ד

שרביט, מסכת אבות לדורותיה

ישראל תא-שמע, ‘קובץ הלכות תפילה ומועדות לאחד מתלמידי רבינו יונה’, קובץ על יד, סדרה חדשה ספר יג (כג) (תשנ”ו), עמ’ 273-296

תא-שמע, קובץ הלכות תפילה

en_USEnglish