סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים

סידור קטלוניא – רשימת הפיוטים

 

האדרת והאמונה לחי עולמים                   26 177

כל ברואי מעלה ומטה יעידון יגידון (ר’ שלמה אבן גבירול)               36 187

יריבי תריב ומחריבי תחריב (יהודה; תחינה ליום שני)                      61

יבואונו רחמיך ומרום הקשיבה (תחינה)                 68

ה’ ארכו בגלות שני (לוי אבן אלתבאן?)                  68

למה תהיה כאיש נדהם (לוי אבן אלתבאן)  69

ה’ יגוני קראוני (יהודה הלוי, תחינה לי’ בטבת)                   70

התחלה: ה’ אלוהי ישועתי פלטה נפשי (עזרא בן שלמה, תחינה לתענית אסתר)                      71

ה’ אם מאוס מאסתנו ולעד זנחתנו (משה, תחינה לי”ז בתמוז)                      73

ה’ זעקתי בצירי ומכובד שברי (זרחיה הלוי, תחינה לשני וחמישי קודם ט’ באב)                                  75

ה’ רוח רחמים השב אל עם בגלות יושב (תחינה לערב ר”ח בשני וחמישי)                  76

ה’ זרה עם קודש ושמך קדש (תחינה)                     77

ה’ איה חסדיך הראשונים אשר סיפרו אבותינו מלפנים (תחינה)                    78

ה’ צור ישראל שלח גואל (תחינה)              78

חוסה עלינו ברחמיך (תחינה)                    79

ה’ בוקר תשמע קולי בוקר; גם: רוחי חובלה ימי נזעכו                     80

ה’ אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים (תחינה)                 80

ה’ יאשוני מרחמיך כל גוים שכחי אלוהים (יהודה הלוי)                    81

ה’ לחצוני מוני ומרוב יגוני (תחינה)                       82

אדון חסדך בל יחדל (זכור/מי כמכה; יהודה הלוי)                363

קוראי מגילה הם ירננו אל אל; גם: אחרי בלותי ואני בעיר בבל (אברהם אבן עזרא, פורים)                  373

ליל שימורים אותו אל חצה (פסח/מעריב)             393

ליל שימורים אכלו פחוזים (פסח/זולת במעריב [מתוך: ליל שימורים אותו אל חצה])              397

קדש והתקדש טבול ופרוס (סימן ליל הסדר)                       409

קדוש בכוס ראשון ובירק גנך (סימן לליל הסדר)                  409

בהקדישך נקי כף לירקות (סימן לליל הסדר)                       410

קדש ורחץ כרפס יחץ (סימן לליל הסדר)                410

קדש רחץ כרפס וחץ לשיר פדות (סימן לליל הסדר)             410

שולמית שחרחורת בתוך עולמות (!) תתהלל (שלמה בן גבירול, רשות לאזהרות)                     442

שמור ליבי מענה היה במאוד נענה (שלמה אבן גבירול, אזהרות)                   445

אמת עלי לספר מאמרות (רשות לאזהרות)             452

בצל שדי אחסה וצדקו לא אכסה (שלמה בן גבירול, אזהרות)                        454

יום יצאה כלת עדנים (זרחיה הלוי, שבועות)                      467

אנא אל אחד ושמו אחד (סעדיה גאון, סוכות/הושענא)                    470

אנא אל ראשון נצור נצורים כאישון (יוסף בן אביתור? סוכות/הושענא)                     471

כהושעת ירויי יאור; גם: אנא כהושעת ירואיי יאור (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)             471

אנא אל אחד מבייש אומרי שניים (סעדיה גאון, סוכות/הושענא)                  472

אנא יוצר דורשני (יוסף בן אביתור ; סוכות/הושענא)                       472

כהושעת יגיעי נשם ומוכי גו ושכם (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)                       472

אנא האל הנקדש בקדושת (!) שלוש (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)               473

אנא יסד יסודות מקדשי (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)              474

כהושעת ידידים מכף מעבידים (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)                 474

אנא השם בכסאו חיות ארבע (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)                        475

אנא צור מושיעי ומצודתי וסלעי (סוכות/הושענא)              476

כהושעת ניני אב המון מנוא אמון (סוכות/הושענא)             476

אנא המיוחד לכבודו בשמות חמישה (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)              477

אנא מלכי וקדושי שעה רחשי ולחשי (סוכות/הושענא)                                477

כהושעת צפיעי איש תמים מאנשי מרמה ודמים (סוכות/הושענא)                 478

אנא הבורא עולמו בימים שישה (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)                    478

אנא מלכי וקדושי פצני מיד מחפישי (סוכות/הושענא)                     479

כהושעת יקושי מלבן פרוכים בקש ותבן (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)                479

אלוהים אזון בטובך שווע אום נוכחת (יוסף קמחי; סוכות ושבת/הושענא)                 480

אנא צור הנראה בלבת לנוצרי דת כבבת (סוכות ושבת/הושענא)                   481

כהושעת יהודה ואפרים מיד מצרים (סוכות ושבת/הושענא)             482

בהדר תנובה בהדס וערבה (סוכות/הושענא?)         482

אנא המקדים לעולמו דברים שבעה (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)                483

עת שערי רצון להיפתח (יהודה בן שמואל בן עבאס; עקדה [סטרופת הפתיחה משמשת כהושענא])       484

ידידים העומדים פני רב עליליה (סטרופת פתיחה, כהושענא)                        484

שערי תפילה פתח רוכב ערבות (סטרופת פתיחה, כהושענא)            484

רחמנא ידכר לנא קיימה דאברהם רחימא   484

יגלה צור ישועתו לעם מפחדו נדהם (סטרופת פתיחה, כהושענא)                  484

שב שכנו עלי כיסא נישא ואינו נושא (סטרופת פתיחה, כהושענא)   484

אנא זכור ברית תם המשתחווה ארצה פעמים שבע (סוכות/הושענא)            485

יבואונו חסדיך צורי שוכן שחק (סוכות/הושענא)                 485

מחץ משנאי ושית בצר לדוחי (סוכות/הושענא)                  486

למענך אדיר באדירים (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)                       486

יום צעקו שבים מחטאיהם (יצחק בן גיאת; סטרופת פתיחה, כהושענא)                    486

יוצר מרומות ונגהם ישר לב עקוב (סוכות/הושענא)            487

אבי אבי רחמני (סוכות/הושענא)              487

למען אב מאור כשד שיווע ונענה (יוסף בן אביתור? סוכות/הושענא)            487

יגלה קץ נעלם וגם פדיון ירימו (סוכות/הושענא)                 488

קחה מלכי ניב חיכי תנובתי הטובה (סוכות/הושענא)                       489

אודך ביום שביעי ואחדש שיריך (סוכות/הושענא)               489

יזכור על איומה כבושה מלוך ה’ (סוכות/הושענא)               490

בנקשי על דלתיך שעה נא ממעוניך (סטרופת פתיחה, כהושענא)                   490

זכרה ברית שלוחך מכהן במנוחיך (סטרופת פתיחה, כהושענא)                     491

את רחמיך אשאל וחמלתך אדרושה (שתי סטרופות, כהושענא)                     491

שעה תחינתי וקבל הגיוני (סטרופת פתיחה, כהושענא)                    491

יה שלח מפנה מהלך לפניך (יהודה הלוי, הבדלה; כאן סטרופת הפתיחה, כהושענא)                 491

אנא מרום הקשיבה לקול זעקת עמך (סטרופת פתיחה, כהושענא)                 492

אמצני אלוהי ביום מועדי וחגיגי (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)               492

לנקמות לבוש אימות ומתני קנאה תשנס (משמש כהושענא)                        492

אנא ישר עם בא בהושענא רבה (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)               493

ירצה צור אין כערכו שוועת עמו ושיחו (יהודה הלוי; סטרופת פתיחה, כהושענא)                   494

אל נא אוצרך הטוב תפתח ברום זבולה (סוכות/הושענא)                 494

יושב קדם איום ונורא יום זה תאמץ סובבי תורה (יוסף [בן אביתור?]; סוכות/הושענא)                       496

האל למושעות לעם נושע בה’ הושענא בחסדך מייחלים לה’ (סוכות/הושענא)                        497

יפה נוף אנופף כחזיון תעודה (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)                   497

אנא בקראינו לקול שוועינו ה’ שמעה                    498

דברים לקחתי שמע ה’ (דויד)                    498

סולו לרוכב בערבות ביה שמו (סטרופת פתיחה, כהושענא)              499

מלך כל ממליך יושב במרום משגבו (כאן הושענא)               499

בהיכלך הגיון מהללך; גם: אראלים אהובים באומץ מאדירים בקול                499

המציא מנוח לעם הולכים שחוח              500

רחום פרוש חסדך על גוי לך כפיו פרושים 501

נברך לאלוהינו משלו האכילנו; גם: ברוך אל מחוללינו וצור ילדנו (פזמון לברכת המזון)                       601

כל אחד כפי שכלנו לאל הודינו (פזמון לברכת המזון)                       602

בינו בינו נא זאת ידידי רעי; גם: נברך לאלוהינו אחד (פזמון לברכת המזון)                 603

יפי שירי ומנעמי רנני (כאן: יפה שירי וכו’; יצחק בן גיאת? רשות לברכו, כאן כפזמון לברכת המזון)      604

הזן את העולם כולו ברוב גדלו; גם: ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם הזן את העולם כולו ברוב גדלו (ברכת המזון)       610

שבטי יה נחלתך חסדיך יזכורו (שמואל; למילה)                  623

ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם אשר קידש עובר במעי אמו (לפדיון הבן)               628

רצה נא מחמד הילולי; גם: אהבת קדמונים וברית ראשונים (אברהם בן עזרא?)                      633

חרדים לבית תפילתם להתוודות עוונותם; גם: מה נאמר ואנחנו ניגפים (משה בן עזרא)                      634

שוכני בתי חומר (שלמה בן גבירול, תוכחה)                        651

שמעו מלכים האזינו נסיכים (במאגר: והאזינו) (יהודה הלוי, צידוק דין)                      655

אלוהי אל תדינני כמעלי (יצחק בן מר שאול, בקשה)                        662

ה’ נגדך כל תאוותי (יהודה הלוי, בקשה)                 664

אנא אדון הממציא בלי ממציא (בקשה, מיוחסת לרמב”ן)                             666

נמצא באחד אין צורה לקדמותו (פיוט על י”ג מידות)                       667

תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה’ שיפוך שיחו ואביון לעליון יתן קולו (בקשה, מיוחסת לרשב”א)  668

אלוהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי (בקשה, מיוחסת לר’ זרחיה הלוי)               701

 

מפתח הפיוטים

 

אבי אבי רחמני (סוכות/הושענא)              487

אדון חסדך בל יחדל (זכור/מי כמכה; יהודה הלוי)                363

ה’ איה חסדיך הראשונים אשר סיפרו אבותינו מלפנים (תחינה)                    78

ה’ אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים (תחינה)                 80

ה’ אם מאוס מאסתנו ולעד זנחתנו (משה, תחינה לי”ז בתמוז)                      73

ה’ ארכו בגלות שני (לוי אבן אלתבאן?)                  68

ה’ בוקר תשמע קולי בוקר; גם: רוחי חובלה ימי נזעכו                     80

ה’ זעקתי בצירי ומכובד שברי (זרחיה הלוי, תחינה לשני וחמישי קודם ט’ באב)                                  75

ה’ זרה עם קודש ושמך קדש (תחינה)                     77

ה’ יאשוני מרחמיך כל גוים שכחי אלוהים (יהודה הלוי)                    81

ה’ יגוני קראוני (יהודה הלוי, תחינה לי’ בטבת)                   70

ה’ לחצוני מוני ומרוב יגוני (תחינה)                       82

ה’ נגדך כל תאוותי (יהודה הלוי, בקשה)                 664

ה’ צור ישראל שלח גואל (תחינה)              78

ה’ רוח רחמים השב אל עם בגלות יושב (תחינה לערב ר”ח בשני וחמישי)                  76

אודך ביום שביעי ואחדש שיריך (סוכות/הושענא)               489

אל נא אוצרך הטוב תפתח ברום זבולה (סוכות/הושענא)                 494

אלוהי אל תדינני כמעלי (יצחק בן מר שאול, בקשה)                        662

אלוהים אזון בטובך שווע אום נוכחת (יוסף קמחי; סוכות ושבת/הושענא)                 480

אלוהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי (בקשה, מיוחסת לר’ זרחיה הלוי)               701

אמצני אלוהי ביום מועדי וחגיגי (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)               492

אמת עלי לספר מאמרות (רשות לאזהרות)             452

אנא אדון הממציא בלי ממציא (בקשה, מיוחסת לרמב”ן)                             666

אנא אל אחד ושמו אחד (סעדיה גאון, סוכות/הושענא)                    470

אנא אל אחד מבייש אומרי שניים (סעדיה גאון, סוכות/הושענא)                  472

אנא אל ראשון נצור נצורים כאישון (יוסף בן אביתור? סוכות/הושענא)                     471

אנא בקראינו לקול שוועינו ה’ שמעה                    498

אנא האל הנקדש בקדושת (!) שלוש (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)               473

אנא הבורא עולמו בימים שישה (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)                    478

אנא המיוחד לכבודו בשמות חמישה (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)              477

אנא המקדים לעולמו דברים שבעה (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)                483

אנא השם בכסאו חיות ארבע (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)                        475

אנא זכור ברית תם המשתחווה ארצה פעמים שבע (סוכות/הושענא)            485

אנא יוצר דורשני (יוסף בן אביתור ; סוכות/הושענא)                       472

אנא יסד יסודות מקדשי (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)              474

אנא ישר עם בא בהושענא רבה (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)               493

אנא מלכי וקדושי פצני מיד מחפישי (סוכות/הושענא)                     479

אנא מלכי וקדושי שעה רחשי ולחשי (סוכות/הושענא)                                477

אנא מרום הקשיבה לקול זעקת עמך (סטרופת פתיחה, כהושענא)                 492

אנא צור הנראה בלבת לנוצרי דת כבבת (סוכות ושבת/הושענא)                   481

אנא צור מושיעי ומצודתי וסלעי (סוכות/הושענא)              476

את רחמיך אשאל וחמלתך אדרושה (שתי סטרופות, כהושענא)                     491

בהדר תנובה בהדס וערבה (סוכות/הושענא?)         482

בהיכלך הגיון מהללך; גם: אראלים אהובים באומץ מאדירים בקול                499

בהקדישך נקי כף לירקות (סימן לליל הסדר)                       410

בינו בינו נא זאת ידידי רעי; גם: נברך לאלוהינו אחד (פזמון לברכת המזון)                 603

בנקשי על דלתיך שעה נא ממעוניך (סטרופת פתיחה, כהושענא)                   490

בצל שדי אחסה וצדקו לא אכסה (שלמה בן גבירול, אזהרות)                        454

ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם אשר קידש עובר במעי אמו (לפדיון הבן)               628

דברים לקחתי שמע ה’ (דויד)                    498

האדרת והאמונה לחי עולמים                   26 177

האל למושעות לעם נושע בה’ הושענא בחסדך מייחלים לה’ (סוכות/הושענא)                        497

הזן את העולם כולו ברוב גדלו; גם: ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם הזן את העולם כולו ברוב גדלו (ברכת המזון)       610

המציא מנוח לעם הולכים שחוח              500

התחלה: ה’ אלוהי ישועתי פלטה נפשי (עזרא בן שלמה, תחינה לתענית אסתר)                      71

זכרה ברית שלוחך מכהן במנוחיך (סטרופת פתיחה, כהושענא)                     491

חוסה עלינו ברחמיך (תחינה)                    79

חרדים לבית תפילתם להתוודות עוונותם; גם: מה נאמר ואנחנו ניגפים (משה בן עזרא)                      634

יבואונו חסדיך צורי שוכן שחק (סוכות/הושענא)                 485

יבואונו רחמיך ומרום הקשיבה (תחינה)                 68

יגלה צור ישועתו לעם מפחדו נדהם (סטרופת פתיחה, כהושענא)                  484

יגלה קץ נעלם וגם פדיון ירימו (סוכות/הושענא)                 488

ידידים העומדים פני רב עליליה (סטרופת פתיחה, כהושענא)                        484

יה שלח מפנה מהלך לפניך (יהודה הלוי, הבדלה; כאן סטרופת הפתיחה, כהושענא)                 491

יום יצאה כלת עדנים (זרחיה הלוי, שבועות)                      467

יום צעקו שבים מחטאיהם (יצחק בן גיאת; סטרופת פתיחה, כהושענא)                    486

יוצר מרומות ונגהם ישר לב עקוב (סוכות/הושענא)            487

יושב קדם איום ונורא יום זה תאמץ סובבי תורה (יוסף [בן אביתור?]; סוכות/הושענא)                       496

יזכור על איומה כבושה מלוך ה’ (סוכות/הושענא)               490

יפה נוף אנופף כחזיון תעודה (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)                   497

יפי שירי ומנעמי רנני (כאן: יפה שירי וכו’; יצחק בן גיאת? רשות לברכו, כאן כפזמון לברכת המזון)      604

יריבי תריב ומחריבי תחריב (יהודה; תחינה ליום שני)                      61

ירצה צור אין כערכו שוועת עמו ושיחו (יהודה הלוי; סטרופת פתיחה, כהושענא)                   494

כהושעת יגיעי נשם ומוכי גו ושכם (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)                       472

כהושעת ידידים מכף מעבידים (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)                 474

כהושעת יהודה ואפרים מיד מצרים (סוכות ושבת/הושענא)             482

כהושעת יקושי מלבן פרוכים בקש ותבן (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)                479

כהושעת ירויי יאור; גם: אנא כהושעת ירואיי יאור (יוסף בן אביתור; סוכות/הושענא)             471

כהושעת ניני אב המון מנוא אמון (סוכות/הושענא)             476

כהושעת צפיעי איש תמים מאנשי מרמה ודמים (סוכות/הושענא)                 478

כל אחד כפי שכלנו לאל הודינו (פזמון לברכת המזון)                       602

כל ברואי מעלה ומטה יעידון יגידון (ר’ שלמה אבן גבירול)               36 187

ליל שימורים אותו אל חצה (פסח/מעריב)             393

ליל שימורים אכלו פחוזים (פסח/זולת במעריב [מתוך: ליל שימורים אותו אל חצה])              397

למה תהיה כאיש נדהם (לוי אבן אלתבאן)  69

למען אב מאור כשד שיווע ונענה (יוסף בן אביתור? סוכות/הושענא)            487

למענך אדיר באדירים (סעדיה גאון; סוכות/הושענא)                       486

לנקמות לבוש אימות ומתני קנאה תשנס (משמש כהושענא)                        492

מחץ משנאי ושית בצר לדוחי (סוכות/הושענא)                  486

מלך כל ממליך יושב במרום משגבו (כאן הושענא)               499

נברך לאלוהינו משלו האכילנו; גם: ברוך אל מחוללינו וצור ילדנו (פזמון לברכת המזון)                       601

נמצא באחד אין צורה לקדמותו (פיוט על י”ג מידות)                       667

סולו לרוכב בערבות ביה שמו (סטרופת פתיחה, כהושענא)              499

עת שערי רצון להיפתח (יהודה בן שמואל בן עבאס; עקדה [סטרופת הפתיחה משמשת כהושענא])       484

קדוש בכוס ראשון ובירק גנך (סימן לליל הסדר)                  409

קדש והתקדש טבול ופרוס (סימן ליל הסדר)                       409

קדש ורחץ כרפס יחץ (סימן לליל הסדר)                410

קדש רחץ כרפס וחץ לשיר פדות (סימן לליל הסדר)             410

קוראי מגילה הם ירננו אל אל; גם: אחרי בלותי ואני בעיר בבל (אברהם אבן עזרא, פורים)                  373

קחה מלכי ניב חיכי תנובתי הטובה (סוכות/הושענא)                       489

רחום פרוש חסדך על גוי לך כפיו פרושים 501

רחמנא ידכר לנא קיימה דאברהם רחימא   484

רצה נא מחמד הילולי; גם: אהבת קדמונים וברית ראשונים (אברהם בן עזרא?)                      633

שב שכנו עלי כיסא נישא ואינו נושא (סטרופת פתיחה, כהושענא)   484

שבטי יה נחלתך חסדיך יזכורו (שמואל; למילה)                  623

שוכני בתי חומר (שלמה בן גבירול, תוכחה)                        651

שולמית שחרחורת בתוך עולמות (!) תתהלל (שלמה בן גבירול, רשות לאזהרות)                     442

שמור ליבי מענה היה במאוד נענה (שלמה אבן גבירול, אזהרות)                   445

שמעו מלכים האזינו נסיכים (במאגר: והאזינו) (יהודה הלוי, צידוק דין)                      655

שעה תחינתי וקבל הגיוני (סטרופת פתיחה, כהושענא)                    491

שערי תפילה פתח רוכב ערבות (סטרופת פתיחה, כהושענא)            484

תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה’ שיפוך שיחו ואביון לעליון יתן קולו (בקשה, מיוחסת לרשב”א)  668

en_USEnglish